امام جمعه شهرستان دماوند بر لزوم ترویج فرهنگ تجلیل bahçeşehir escort از خیران تاکید کرد .