زهرا هاشمی– امروزه تامین اجتماعی یکی از سازمان های موثر در ارائه خدمات حمایتی است که بزرگترین هدفش تحت پوشش قرار دادن همه مردم است.هر کشوریبا تچجه به توان خدمات رسانی ودرجه پیشرفت فنی وفرهنگی خود علاقه مند است تا تعداد بیشتری از شهروندان را زیر چتر حمایت های اجتماعی اش قرار دهد.در ایران نیز به دلایل مختلف از دهه های پیش در این مسیر گام هایی برداشته شده است .افرادی در کنار ما یا با ما ودر عین حال جدا از ما زندگی میکنند.بازنشستگانی که سالهای سال با تلاش مضاعف،نیاز به ارامش خاطر دارند.بیکارانی که به ناحق از کار بیکار شده وحقشان به دلایل مختلف در نظر گرفته نشده.سالمندانی که چشمشان به امید،داشتن مستمری کافی برای گذران ادامه زندگیشان است.از کار افتادگانی که روزی کارگران ماهر وچیره دستی در صنف خود بودند،اما گرفتار بیماری یا حادثه ای در حین کار شده ودیگر توانایی کار کردن را ندارند.بی سرپرستانی که پس از فوت همسرشان چشم به راه مستمری دریافتی ماهانه از بیمه هستند

سازمان تامین اجتماعی گسترده ترین و اصلی ترین نهاد در عرصه بیمه های اجتماعی است که به صورت یک دستگاه عمومی غیر دولتی،وبا هویت اجتماعی ،اقتصادی و متکی برساز و کارهای بیمه اجتماعی و استقلال اداری و مالی اداره میشود .این سازمان بابه عهده داشتن وظیفه اجرا تعمیم . گسترش انواع بیمه های اجتماعی در چهارچوب قوانین مربوطه و با توجه به محاسبات بیمه ای و رعایت اصل عدالت و نگاه بلند مدت ،نقشی اساسی در پشتیبانی و صیانت از نیروی کار و بهبود مناسبات اقتصادی-اجتماعی در فرآیند توسعه کشور ودر هماهنگی با نظام تامین اجتماعی را ایفا می نماید.

انتهای پیام/