پرنده عجیبی که غذای جوجه خود را از زیر آب رودخانه دماوند تهیه می کند!

 

(ارسالی از: محمد اسماعیلی)