علت جاری بودن نهر جاری خیرات «حاج میرزاعبدالله توسلی» بعد از ۴۰ سال را از زبان bahçeşehir escort حاج حبیب الله توسلی می شنویم.