«محمد فرجی» جانباز ۷۰ درصد دماوندی است که هم‌رزمش، سعید رمضانعلی در روایتی او را به عنوان شهید زنده معرفی می‌کند.