به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، «حاج محمود مرادی» یکی از کشاورزان قدیمی کوهان کیلان می‌گوید: خداوند کشاورزان را پایدار کند که اگر کشاورز نباشد، هیچ چرخی نمی‌گردد؛ کشاورز است که در آفتاب و سرما زراعت را عمل می‌آورد، اما چیزی به خودش نمی‌رسد.

وی معتقد است: کشاورزی با زحمت برکت دارد؛ بدون زحمت برکت ندارد و لذت کشاورزی به این است که خود بار را از روی زمین برداشت می‌کنید.

این گفت‌وگوی جذاب را در فیلم زیر مشاهده کنید: