به گزارش پایگاه خبری عصر شرق، پس از انتخاب هیات رئیسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مقدمات تغییر و تحول امکانات واموال منقول وغیرمنقول دفترشورای اسلامی شهرتوسط رییس دوره چهارم شورای اسلامی شهرتحویل «زمان ایلکا» رییس پنجمین دوره شورای اسلامی شهرفیروزکوه گردید و رسما شورای اسلامی فعالیت خودراشروع کردند.

بر اساس این گزارش پس ازتعیین تکلیف هیات رئیسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر،  «زمان ایلکا» بعنوان رئیس،  «سید امین حسینی» بعنوان نایب رئیس شورای شهر فیروزکوه انتخاب شدند که به استنادقانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وانتخاب شهرداران اعضاء دراولین جلسه رسمی خود «جعفرپرج» را با حداکثر آراء و بمدت ۴سال بعنوان شهردار فیروزکوه تعیین وابقاء نموده اند.

منبع: مهر

انتهای پیام/