حاج حسین توسلی، فرزند مرحوم حاج میرزاعبدالله توسلی، خیر بزرگ مسجدساز دماوندی از اقدامات خیرخواهانه پدر خود می گوید.