رابطه منابع قدرت مدیران در تعهد سازمانی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی دبیران دبیرستان شهرستان دماوند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با تعهد سازمانی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی دبیران دبیرستانهای شهرستان دماوند است.

روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و گرد آوری داده ها توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دبیران دبیرستانهای شهرستان دماوند به تعداد ۱۱۰۰ نفر (مرد و زن) بودند و براساس جدول نمونه گیری مورگان تعداد ۲۸۰ نفر به عنوان نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد.

ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه منابع قدرت مدیران شرایخیم و هینکین (۱۹۸۹)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (۲۰۰۲) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (۱۹۸۱) بود. روایی پرسشنامه ها با مطالعه منابع و اخذ نظرات چند تن از اساتید با تجربه و صاحب نظر بدست آمد و اعتبارپرسشنامه‌های مذکور با استفاده از آلفای کرانباخ بدین شرح است.

منابع قدرت ۸۹/۰ تعهد سازمانی به ترتیب برای ابعاد عاطفی، هنجاری و مستمر برابر با ۸۵/.، ۷۹/. و ۸۳/. و فرسودگی شغلی ۸۷/۰ بدست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، نمودار و…) و جهت آزمون فرضیات از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) استفاده شد.

نتایج حاکی از آن است که بین قدرت مرجعیت، تخصص، پاداش و قانون و تعهد سازمانی رابطه معنی دار و مثبت، بین قدرت تخصص، قانون و اجبار با فرسودگی شغلی رابطه معنی دار و مثبت، بین قدرت مرجعیت، پاداش و اجبار با فرسودگی شغلی همبستگی معنی دار و منفی وجود دارد.

نویسنده: پیام سربندانی، کارشناس ارشد مدیریت آموزش

دانلود فایل مقاله