یکی از مهارت های بسیار مهم که به عنوان یک نیاز اساسی در نظر گرفته می‌شود مهارت خود مدیریتی (self- management )  است. این مهارت برای محکم کردن پایه های موفقیت( خواه فردی خواه سازمانی) ضروری است.

خود مدیریتی یکی از حوزه های هوش هیجانی (EQ)  است نظریه ی هوش هیجانی که امروزه به یکی ازپرطرفدارترین مباحث سازمانی تبدیل شده است.  شامل شناخت وکنترل هیجان ها و عواطف در بسیاری از بررسی ها آن را به عنوان ترکیبی از رفتارها تعریف می کنند که بر چگونگی مدیریت کارو زندگی توسط افراد دلالت دارد.این مهارت شش ویژگی شاخص دارد:

۱-خویشتن داری ۲- روشن بینی ۳- سازگاری ۴- دستاوردها ۵- ابتکار ۶- خوش بینی

یادگرفتن مهارت خود مدیریتی فرآیندی زمان بر است و چند سال به طول می‌انجامد. افراد برای درک اینکه چه کارهایی برای آنها سودمند است و برای کسب استقلال و فرصت های بیشتر به زمان نیاز دارند.

هر کس نقاط قوت و ضعفی دارد . آیا درست است که با تمرکز بر نقاط ضعف کارمندان می توان آنها را بهبود بخشید اما آیا بهتر نیست این زمان را برای تقویت نقاط قوت آنها صرف کنیم.

تفویض اختیاریکی از مهارت های بسیار مهم است و عبارت است از سپردن برخی کارها به کارکنان یا اعضاء تیمی که با آنها کار می کنید. با تفویض اختیار می توانید زمان  و کارهای خود را به راحتی مدیریت کنید.

در حالت مطلوب با استفاده از هوش هیجانی به ما کمک خواهد کرد تا کار حرفه و زندگی شخصی خود را مدیریت کنید هرسال یک بار کارهایتان را مرور کنید و در مورد آنچه می خواهید انجام بدهید فکر کنید اهداف بزرگ تری رابرای خودتان تعریف کنید و آنها را پیگیری کنید.

مزایای خود مدیریتی با استفاده از هوش هیجانی :

۱-پای بندی به تعهدات و مسئولیت پذیری

۲-توسعه مهارت های بهره وری شخصی به منظور مدیریت زمان

۳-ایجاد شبکه های گسترده ی ارتباطات انسانی به منظور بهره وری

۴-تمایل داشتن برای پذیرش تغییر و تجدید نظر در صورت پدید آمدن فرصت های جدید.

هوش هیجانی از بدو تولد همراه  انسان هستند یا می توانند از طریق تمرین و صرف زمان حاصل شوند. در واقع برخی افراد خوش شانس با این مهارت ها زاده می‌شوند اما بسیاری از ما مجبور هستیم با تمرین و تفکر عمیق به این مهارت ها دست یابیم.

دکتر قربانعلی تنگ شیر

مدرس دانشگاه

نائب رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی